Utlysning av forskningsmedel

Skandinaviska Osteopathögskolan (SKOHS) vill via forskningsstöd främja utvecklingen av evidensbaserad- och evidensinformerad utbildning och praxis inom osteopati och angränsande vetenskapsfält.

Forskningsområden

Stödet ges företrädelsevis till forskning inom medicin och hälsa, utbildningsvetenskap samt klinisk behandlingsforskning kopplat till osteopatins olika praktiska och teoretiska områden.

Expertgranskning

De bidragsansökningar som inkommer till SKOHS bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet, de sökandes erfarenhet och kompetens samt koppling till högskolans kärnmål.

Det överordnade ansvaret för bedömningen innehas av högskolans forskningsansvarige som i samråd med en beredningsgrupp tar beslut i varje enskilt ärende. En beredningsgrupp sammanställs inför varje enskild ansökan och utgörs av experter från de fält som ansökan berör.

Projekt

Forskningsstöd går till projekt som utlysts av SKOHS eller till projekt som initierats externt av forskarna själva. Medel kan till exempel sökas för publiceringskostnader eller för pilotstudie eller liknande inför en större forskningsanslagsansökan.

Behörighet

Behöriga att söka forskningsbidrag vid SKOHS är att någon i forskargruppen är disputerad forskare verksam vid svensk eller internationell högskola eller universitet.

Ansökan och disponibelt belopp

Ansökan kan göras senast 31 oktober varje år, för utbetalning kommande kalenderår. Vi delar ut 20.000 svenska kronor per år.

Beslut

Beslut om anslag meddelas de sökande senast tre månader efter det att ansökan inkommit till SKOHS.

Ansökan forskningsmedel

Fyll i ansökan och skicka in till skolan.