Värdegrund: 

Syftet med denna värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. 

Öppenhet – var öppen och ärlig mot sig själv, kollegor, patienter och studenter. 

Helhetssyn – vi arbetar utifrån perspektivet att hälsa är en multifaktoriell process som inbegriper faktorer från hela individens livssituation. 

Ett arbetslag – vi arbetar utifrån gemensamma mål.   

Vi på Skandinaviska Osteopathögskolan:

  • Arbetar utefter vår värdegrund. Vid de tillfällen där det inte finns några färdiga regler eller någon fullständig vägledning följer vi skolans etiska riktlinjer och värden.  
  • Tar ansvar för våra handlingar och dess konsekvenser. Vi ställer höga men rimliga krav på oss själva och på utbildningen vi företräder.  
  • Värnar om vår hälsa. Vi arbetar aktivt för ett klimat där vi vill vara tillfreds med oss själva och med vår omgivning. Hälsa kan innebära att förebygga sjukdom. 
  • Arbetar efter ett evidensbaserat synsätt i praktiken och ska förbereda studenterna för att i sin framtida yrkesutövning vara praktiskt och teoretiskt kompetenta för att bedriva sin fortsatta yrkesverksamhet enligt den evidensbaserade modellen (se bilaga om SKOHS riktlinjer för ett evidensbaserat förhållningssätt).  
  • Ser mångfald som en tillgång. Vi använder våra olika kompetenser för att kunna växa som grupp och tillsammans bli effektiva för att också kunna fördjupa förståelsen om den osteopatiska processen/det osteopatiska arbetet. Vi har en jämställdhetsplan och tar aktivt avstånd från diskriminering i alla dess former.  
  • Respekterar andra personers integritet. Vi är lyhörda för människors olikheter och oliktänkande.  
  • Ser självreflektion som en viktig del av terapeuters kliniska kompetens och där ska alla lärare och medarbetare föregå med gott exempel.