Skandinaviska Osteopathögskolans styrelse har fattat det tunga beslutet om att avveckla skolans verksamhet. Undervisningen kommer att ske som planerat fram till juni 2023, medan avvecklingen av driften sker parallellt.

Styrelsen bedömer att kommande läsår skulle innebära skulder som överstiger tillgångarna vilket enligt stiftelselagen Stiftelselagen 7 kap 1 § innebär att styrelsen måste begära likvidation varför avvecklingen startas redan nu. Den pressade ekonomiska situationen kan tillskrivas flera orsaker:

Pandemin har inneburit en kostsam omställning till delvis digital undervisning samtidigt som antalet studenter på skolan som avslutade sina studier i förtid var högre än normalt.

Den nuvarande lågkonjunkturen innebär ett kraftigt försämrat låneläge samtidigt som levnadskostnader på kort tid ökat. Detta har lett till studentbortfall och färre antal nya studenter. Denna makroekonomiska situation spås i dagsläget inte förändras de kommande åren varför prognosen är dyster för möjligheterna att bedriva privatfinansierad högskoleutbildning.

Skolan granskades och godkändes av Universitetskanslerämbetet under 2021. Något som var nödvändigt för att skolans svenska studenter skulle kunna få studiestöd. Dock tilldelades inte SKOHS medel ur regeringens budget under hösten 2021 eller 2022 och svenska osteopatstudenter kan därför inte räkna med studiestöd under 2023/2024. Detta påverkar studentrekryteringen negativt.

Styrelse och ledning har gjort sitt yttersta för att minska kostnader samtidigt som den bibehåller undervisningens höga kvalitet. Förändringar har genomförts i bemanningen där antalet anställda har blivit färre och de kvarvarande tjänsternas omfattning minskat. Styrelsen tillsammans med rektorn har även arbetat intensivt under hösten och våren för att hitta extern finansiering men utan resultat. Det är med stor sorg som skolans ledning nu kommer att rikta om arbetet för att skapa förutsättningar för studenterna och deras framtid efter skolans nedläggning i sommar.

SKOHS har under flera år bedrivit ett kvalitetsarbete som resulterat i en utbildning som uppfyller svensk högskolestandard och vars studenter tar examen med en Bachelor of Science (240 ECTS) samt har möjlighet att arbeta under legitimation i hela Norden förutom Sverige. Alla nordiska studenter kan få studiestöd på vår utbildning förutom svenska studenter. Detta innebär att svensk osteopati kommer att få det svårare att etablera sig, vilket i slutändan kommer att drabba den enskilda patienten och personer i behov av osteopatisk vård.

 

Kontaktuppgifter:

Erik Gry – Rektor

Mail: erik.gry@osteopathogskolan.se

Telefonnr: 031 160805